top of page

Dünden Bugüne

Özel Küçük Mucitler Anaokulu 2015 yılında İstanbul Kartal’da hizmet vermeye başlamış, hizmet kalitesini yükselterek ve özgün uygulamalarla geçmişle gelecek arasında köprü olma anlayışı çerçevesinde üstün eğitimli insanların yetişmesine katkı vermektedir.
Müstakil Anaokulu olarak eğitim veren kurumumuz bölgenin en büyük sosyal alanına sahip olmakla birlikte 2020 yılında yeni yatırımlarıyla başarılı hizmetinin ivmesini her geçen gün artırarak yeni hedeflere yürümenin gururunu taşımaktadır.

Vizyon

Okul öncesi eğitim alanının  hedef ve amaçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri, öğrenme hızları, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak ve aileler ile işbirliği içerisinde yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek şekilde eğitim ortamı oluşturarak yaratıcı ve estetik duygulara sahip, kendini ifade edebilen, çevreye duyarlı, araştıran, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi ve etkin olabilecek; oyunla öğrenen, keşfeden çocuklara kendilerini tanıma ve kendilerini keşfetme imkanları sunarak; model aldığı uygulamalı eğitim teknikleri ile onları destekleyerek, kendini ve çevresini tanıyan, özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

Misyon

Kurumumuzda;  öğrenciler bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.
Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir; başta velilerimiz olmak üzere isteyen herkes, anaokulumuzu ziyaret edebilir anaokulu olarak, ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimiyle ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri bir ortam sunmaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Kişisel verileriniz,

Genel Müdürlük birimleri, okul şubeleri, tarafından, okula ön kayıt ve/veya kesin kayıt anında, okulun www.kucukmucitleranaokulu.com  isimli resmî web sitesi, okulun web sitesi üzerinde gerek öğrenciler, gerek öğretmenlerin kendilerine özel şifre ile giriş yaptığı alanlar, web sitemizde yayınlanan  kurumsal kampanyalar özel akademik programlar ve birimlerin düzenlediği sempozyum/yarışma gibi organizasyonlar için doldurulan kayıt formları, öğrencilerin ve öğretmenlerin Okula gönderdikleri e-postalar, mektuplar, yazışmalar,  veri merkezinde toplanmaktadır.


Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Okullarımızın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, şirket ortaklarımız ve bunların iştiraki hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına; Milli Eğitim Bakanlığı birimleri, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, açık rızanızın bulunduğu  diğer üçüncü kişilere; usulüne uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin tarafımızca Saklanması ve Güvenliğinin Temin Edilmesi ile Saklanma Süresi

Okul Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel Verilerinizi hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel Verilerinizin muhafazasını sağlamak, amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini ve teknik, idari önlemleri alacaktır. T.C Kanunları ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamında işbu bilgilendirme metninde yer alan ve süresiz olarak saklanması gereken kişisel verileriniz süresiz olarak Okul tarafından saklanacaktır. Süresiz olarak saklanması gerekenler dışında kalan kişisel verileriniz öğrencinin Okuldan mezun olmasını takiben 1 (bir) yıl içinde veri depolama sistemi tarafından imha edilecektir.

Çerez politikası ve çerezler ile topladığımız kişisel veriler ve uygulamalar

Veri depolama sistemi web sitesi olan aracılığı  www.kucukmucitleranaokulu.com ile sadece tarayıcınızın diline ilişkin bilgileri toplamaktadır. Bunun dışında kullandığımız çerezler ile hâlihazırda herhangi bir kişisel verinizi toplamıyoruz. Ancak kullanacağımız çerezlerin ileride değişiklik göstermesi halinde çerez politikamızın ve dolayısıyla aydınlatma yükümlülüğümüzün içeriğinin değişiklik gösterebileceğini belirtmek isteriz.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız

Okulumuza başvurarak; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Okulumuzca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Küçük Mucitler Eğitim Kurumları LTD.ŞTİ hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerin de  Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan veriler ile tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Modern Eğitim’in sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Özel Küçük Mucitler Anaokulu zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu bilgilendirme yazısı içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz.

Küçük Mucitler Eğitim Kurumları LTD.ŞTİ

bottom of page